Ghid de supraviețuiere COVID-19 pentru firme
Home / Blog / Ghid de supraviețuiere COVID-19 pentru firme
23 March 2020, by , in Blog, No comments

România a intrat oficial în stare de urgență pentru o perioadă de 30 de zile. Euro atinge zilnic un nou prag. Așa că impactul economic poate fi puternic, mai ales pentru firmele mici. În special pentru că nu știm cât poate dura această criză. 

Cât de mult ne va afecta criza cauzată de coronavirus, chiar dacă nu ne va atinge virusul COVID-19? Cum pot fi afectate micile afaceri?

Criza de coronavirus ne lovește din plin.

Întrucât „întreruperea activității” în foarte multe sectoare a devenit o realitate, iar în alte sectoare se va înregistra o scădere considerabilă, propunem un ghid pentru a trece peste acest haos.

Fiecare companie ar trebui să evalueze cum să răspundă la tulburările deja instalate.

FACEȚI O LISTĂ

➡  inventariați relațiile contractuale și prioritizați în funcție de impact;

➡ analizați-vă contractele – identificați toți termenii și condițiile care pot fi relevante, de exemplu neîndeplinirea obligațiilor și mecanismul de atenuare, circumstanțele schimbătoare, forța majoră;

➡ inițiați discuții cu partenerii comerciali și țineți evidența discuțiilor și a corespondenței; modificările aduse contractelor trebuie puse în aplicare după procedura corespunzătoare;

➡ solicitați sfaturi.

? Certificatul de situații de urgență (CSU)

Certificatul atestă faptul că activitatea economică a operatorului a fost afectată ca urmare a situaţiei de urgenţă.

Certificatul ajută la exonerarea răspunderii operatorului în situaţia neexecutării unor obligaţii contractuale.

Dacă afacerea ta a fost profund afectată de pandemia coronavirus, ai nevoie de acest certificat ca să poți suspenda executarea contractelor, să nu mai plătești furnizorii, chiria și să câștigi timp.

Acesta poate fi utilizat în relaţiile cu terţii, parteneri de afaceri, angajaţi, colaboratori, instituţiilor publice, bănci, societăţi de leasing, în faţa instanţelor de judecată ca mijloc de probă etc.

⬇ Mai multe informații despre CSU găsiți aici ⬇

https://www.mslegal.ro/certificatul-de-situatie-de-urgenta-csu/

? Chiririi, utilități, etc.

Plata chiriilor și utilităților, amânată de azi pentru IMM-uri, avocați, stomatologi și alte profesii.

Care sunt condițiile?

IMM-urile și alte categorii de profesii vor beneficia de amânarea plății chiriei pentru sediul social și sediile secundare.

Totodată, se va amâna și plata utilităților – electricitate, gaze naturale, apă, telefonie și internet.

Totuși, acest lucru va fi posibil numai dacă IMM-urile obțin certificatele de stare de urgență emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și numai în perioada stării de urgență.

? Măsuri fiscale

Având în vedere contextul economic dificil cauzat de răspândirea infecției cu virusul COVID – 19, Agenția Națională de Administrare Fiscală a pregătit o serie de măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri.

Fără dobânzi și penalități pentru datoriile fiscale acumulate de azi înainte. Pe perioada stării de urgență, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu 21 martie, neachitate, nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere, potrivit unei ordonanțe de urgență publicate în Monitorul Oficial. Această facilitate va fi menținută pentru încă 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

Măsurile anunțate:

⚠ suspendarea sau, după caz, neînceperea executării silite a creanțelor bugetare;
Nu se mai emit somații, popriri asupra disponibilităților bănesti și a veniturilor urmăribile și nu vor mai fi instituite sechestre asupra bunurilor. Excepție fac sumele provenite din hotărârile judecătorești pronunțate în materie penală.

⚠ rambursarea TVA, în cursul lunii martie, pentru toate deconturile soluționate și pentru care s-au emis decizii de rambursare la zi;

⚠ implementarea unui nou mecanism de rambursare a TVA, care vizează soluționarea cu celeritate a deconturilor, începând cu data de 1 aprilie 2020;

⚠ suspendarea acțiunilor de control fiscal (a inspecțiilor fiscale, a controalelor antifraudă) cu excepția verificărilor ce pot fi efectuate de la distanță, precum și a cazurilor de evaziune fiscală, acolo unde sunt indicii în acest sens;

⚠ suspendarea acțiunilor antifraudă privind Filtru II și a activităților specifice din Punctele de Trecere a Frontierei cu Ungaria și Bulgaria.

❗ Măsurile vor fi aplicate atât în perioada în care în România este declarată stare de urgență, cât și pentru o perioadă de 30 de zile de la încetarea acestei stări.

? Șomaj tehnic

Șomajul tehnic înseamnă suspendarea contractelor de muncă, nu încetarea lor. Somajul tehnic se poate acorda pe o perioadă nelimitată.

Șomajul tehnic intervine atunci când societatea își întrerupe temporar activitatea din motive economice, tehnologice, structurale sau altele asemănătoare.

⚠  Contractele de muncă ale salariaților sunt suspendate, angajatul fiind obligat să le plătească o indemnizație lunară.

Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii a întreruperii temporare a activităţii, salariaţii implicaţi în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfăşoară activitate, beneficiază de o indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

O.U.G. nr. 30/2020 aduce câteva clarificări cu privire la șomajul tehnic și suportarea indemnizației de către stat.

Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

Altfel spus, Guvernul va asigura plata șomajului tehnic pentru angajații companiilor care își închid activitatea în această perioadă, însă nu mai mult de 75% din salariul mediu brut.

Care sunt companiile care vor beneficia de ajutorul statului?

✅ cele care își întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului.

✅ cele care își reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Adică cele care înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației prevăzute la alin. (1) pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Șomajul tehnic nu este singura variantă prin care se pot salva raporturile de muncă, legislația în vigoare punând la dispoziția angajatorilor și salariaților mai multe măsuri care pot fi implementate, în funcție de specificul muncii, dintre care amintim: munca la domiciliu și telemunca, reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, efectuarea de către salariați a concediului de odihnă în această perioadă astfel încât să poată presta munca neîntrerupt imediat ce situația va permite, etc..

? Mecanisme contractuale care pot fi relevante

Impreviziunea (Clauza de Hardship)

Clauza de impreviziune, așa-numita clauza de “hardship” este stipulația dintr-un contract de lungă durată prin care părțile se obligă să-l adapteze cu promptitudine și echitabil prin renegocierea contractului în situația în care ulterior încheierii contractului apar împrejurări de natură a afecta în mod serios echilibrul dintre contraprestații.

Acordul este condiționat de îndeplinirea următoarelor condiții:

o schimbare a circumstanțelor contractuale care stau la baza executării contractului a avut loc după semnare;

schimbarea circumstanțelor contractuale nu a fost și nu ar fi putut fi prevăzută cu ușurință la semnare;

partea care solicită aplicarea clauzei nu și-a asumat riscul unei schimbări a circumstanțelor care stau la baza contractului și nici nu poate fi considerată în mod rezonabil că a acceptat acest risc;

partea a încercat o revizuire corectă și rezonabilă a acordului.

Cu toate acestea, dacă părțile nu au prevăzut o astfel de clauză, nu sunt de acord să renegocieze sau nu ajung la un acord, partea interesată de poate adresa instanței de judecată.

Condiţie prealabilă sesizării instanţei: debitorul obligaţiei excesive a încercat negocierea adaptării rezonabile și echitabile a contractului.

Întreaga filosofie a raportului juridic civil contractual, ca lege a părţilor, este îndreptată către menţinerea şi, atunci când este cazul, restabilirea acestui echilibru.

Forța majoră

Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil. Părțile sunt exonerate de obligațiile lor ca urmare a forței majore. Forța majoră poate fi invocată chiar și în acordurile în care părțile nu au introdus o clauză de forță majoră expresă.

Cu toate acestea, părțile nu sunt exonerate de la îndeplinirea obligațiilor care se datorau când a avut loc evenimentul de forță majoră.

Aplicabilitatea forței majore nu este automată din cauza pandemiei COVID -19, o analiză a circumstanțelor fiecărui contract este importantă pentru a evalua dacă sunt îndeplinite condițiile legale și / sau contractuale pentru invocarea forței majore.

Partea care solicită forță majoră trebuie să demonstreze că imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile contractuale a fost determinată de evenimentul de forță majoră.

Forța majoră este deci un remediu legal pentru firme, însă forța majoră prezintă câteva dezavantaje: (1) trebuie dovedită forța majoră; (2) emiterea certificatului de forță majoră costă 500 euro; (3) la un moment dat, atâta timp cât contractul este încă în vigoare, riști să fii acționat ulterior în instanță și, în cele din urmă, instanța va decide dacă îți va da dreptate sau nu.

                <h2>
          Luați legătura cu noi          </h2>
        <a href="https://www.mslegal.ro/contact/">
          Click Here         </a>
About author:

Leave a Reply